Všeobecné obchodné podmienky

 platné od 13.02.2018

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Nákup prostredníctvom internetového obchodu www.obuvstopa.sk môžu uskutočniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že budú dodržiavať tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba VOP).
 2. Objednaním tovaru dáva zákazník súhlas s týmito VOP.
 3. Predávajúci/ prevádzkovateľ: spoločnosť CETOS, s.r.o., so sídlom: Šrobárová 2610/10, Poprad 058 01, IČO: 47 057 327, DIČ: SK2023723889, zapísaná v OR Okresného súdu Prešov Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27626/P. Tel. kontakt: 0903489522, mail: info@obuvstopa.sk
 4. Kupujúci/objednávateľ: Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou tovaru (špecifikovaného nižšie) vstúpila do záväzkovo-právneho vzťahu s predávajúcim.
 5. Tovar: produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.obuvstopa.sk

OBJEDNÁVANIE TOVARU

  1. Kupujúci si môže objednať ktorýkoľvek tovar, ktorý sa nachádza v ponuke internetového obchodu www.obuvstopa.sk
  2. Tovar si môžete objednať správnym vyplnením a odoslaním elektronického formuláru s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb) v internetovom obchode www.obuvstopa.sk
  3. Všetky prijaté elektronické objednávky tovaru sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.
  4. Po výbere produktov a odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky na ním uvedenú e-mailovú adresu a neskoršie informácie o stave objednávky. 
  5. Po potvrdení objednávky vzniká záväzkovo-právny vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar uhradiť celú kúpnu cenu, vrátane transportných nákladov („poštovného“), vyčíslených pred uskutočnením objednávky.
  6. Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť vyplnených údajov v objednávke a súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov. Zároveň kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP, nezodpovedá prevádzkovateľ kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP, tým zostávajú nedotknuté. VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté.
  7. Objednávka tovaru musí obsahovať:
 • Meno a priezvisko kupujúceho 
 • Kompletnú poštovú adresu pre doručenie tovaru (ulica, číslo, mesto, PSČ) 
 • Telefónne číslo a e-mail 
 • Presný názov tovaru 
 • Počet kusov z každej položky tovaru 
 • Spôsob úhrady za tovar (dobierka, prevod na účet) 
 • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru  (poštou, osobný odber)

Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:

 • IČO a ak je platcom DPH, tak aj IČ DPH spoločnosti 
 • Kontaktnú osobu 
 • Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)

Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ústavy § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonickou formou, na základe čoho prevádzkovateľ jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva objednávateľ prevádzkovateľovi právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje za účelom doručenia tovaru (meno / obchodné meno, adresa, telefón).

PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

 1. Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

  Pred prevzatím tovaru: 

  • bankovým prevodom: SK 08 3100 0000 0043 1023 7909

  Prostredníctvom služby Pay Pal

  Pri prevzatí tovaru:

  • dobierkou 

  • osobne hotovosťou

 2. Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 7 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká záväzkovo-právny vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. 
 3. Faktúra (daňový doklad) bude odoslaná mailom a taktiež si ju zákazník môže vytlačiť po prihlásení sa do svojho účtu. Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady. Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.obuvstopa.sk
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru. 
 5. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru. 

DODACIE PODMIENKY

 1. Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou, osobne).
 2. Tovar bude odoslaný kupujúcemu do 3 až 14 pracovných dní od potvrdenia objednávky, resp. pri zvolení platby bankovým prevodom do 3 až 14 dní odo dňa pripísania platby na účet predávajúceho.
  Objednávateľ berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok (dodacie lehoty) majú len orientačný charakter. Objednávateľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať objednávateľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácií, v čo najkratšom čase objednávateľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru, alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru.
 3. Za doručenie objednaného tovaru v rámci Slovenskej republiky predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške:

  Platba bankovým prevodom na účet / GoPay predávajúceho vopred (pred odoslaním balíka):

  Expres kuriér na adresu: 6 € 

  Slovenská pošta, a.s. - zásielka na poštu: 3,70 € 

  Slovenská pošta, a.s. - zásielka na adresu: 3,90 € 

  Platba na dobierku v hotovosti ( poštárovi/kurierovi/ Z-point) pri doručení balíka:

  Expres kuriér na adresu: 6 € 

  Slovenská pošta, a.s. - zásielka na poštu: 3,70 €

  Slovenská pošta, a.s. - zásielka na adresu: 3,90 €

  Osobný odber  

  Stopa, obuv, Mnoheľova 4984/3, Poprad 058 01: -  platba prevodom/ Pay Pall /hotovosť

 4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

  • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta/kuriér) 

  • oneskorené doručenie alebo nedoručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa (zo strany objednávateľa)

  • poškodenie, zavinené doručovateľom (pošta). Viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

 5. Objednávateľ je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. 

  Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, objednávateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie, ktorého bez vád potvrdil objednávateľ doručovateľovi, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude objednávateľovi poskytnuté.

 6. Objednávateľ a predávajúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (storno objednávky)

 1. Storno objednávky zo strany kupujúceho - ako kupujúci máte právo odstúpiť od objednávky, kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to bez akéhokoľvek postihu. V súlade so zákonom máte ako spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku bez udania dôvodu do 14dní odo dňa prevzatia tovaru Vami alebo Vami určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

  V prípade, že sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

  - informujte nás o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením listom odoslaným na adresu CETOS s.r.o.,  Stopa –obuv, Mnoheľova 4984/3, Poprad 058 01 alebo emailom na info@obuvstopa.sk. Na tento účel môžete použiť nasledovný vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý Vám je tiež zaslaný pri objednaní tovaru.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) 

– Komu: CETOS,  s.r.o., Stopa, Mnoheľova 4984/3, Poprad 058 01, e-mail:...................  

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar: ..............

– Dátum objednania: ..............

- Dátum prijatia: ..............

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Dátum ..............

* Nehodiac sa prečiarknite.

 • tovar, ktorý budete odosielať v rámci tejto záruky späť na našu adresu (CETOS,  s.r.o., Stopa, Mnoheľova 4984/3, Poprad 058 01,), musí byť v pôvodnom obale, nesmie byť použitý, nesmie byť poškodený, kompletný s originálnym dokladom o kúpe a s prípadným príslušenstvom. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť.
 • tovar je nutné zaslať najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť na našu adresu pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. 
 • zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
 • v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, bohužiaľ, nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť.
 1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy: Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
 2. Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 7 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo označiť objednávku za neplatnú a objednávka bude zo strany predávajúceho stornovaná.
 3. V prípade, ak objednávateľ nezaplatí a neprevezme objednaný tovar mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení (zásielka vráti ako nedoručená bez zavinenia predávajúceho , napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, nevyrozumel o uložení zásielky, objednávateľ zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod. ), predávajúci môže požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je v takom prípade stanovená minimálne vo výške zaplateného poštovného a maximálne vo výške 50% z celkovej ceny objednávky. Objednávateľovi, ktorý neprevzal objednávku bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Na odpoveď na túto výzvu má objednávateľ termín 7 dní odo dňa odoslania správy. Ak objednávateľ požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, predávajúci doúčtuje k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred. Pokiaľ objednávateľ na výzvu predávajúceho v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany predávajúceho stornovaná.
 4. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby, z dôvodu jeho vypredania alebo z dôvodu nemožnosti dodania v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, vo všetkých týchto prípadoch prevádzkovateľ o tom informuje objednávateľa. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Objednávateľ má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené objednávateľovi v lehote do 15 kalendárnych dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY NA TOVARE, ZÁRUKA  

Viď reklamačný poriadok. 

ZAVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.
 2. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho , zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.